فرصت شرکت در این مسابقه از تاریخ ۳۰تیرتا ۶مرداد ۱۴۰۰ بود. تعدادی از دانش آموزان عزیز آثار زیبایی در رشته های ذکر شده ارسال نمودند که ضمن قراردادن آثار در کانال مدرسه به هر یک از ایشان امتیازاتی تعلق گرفت .

فهرست