فضا ها و امکانات مدرسه

سالن آمفی تئاتر
حیاط
نمازخانه
کارگاه مکانیک
کارگاه 
آزمایشگاه
فهرست