فضا ها و امکانات مدرسه

سالن آمفی تئاتر
حیاط
دبیرستان دوره اول شهدای موتلفه اسلامی
نمازخانه
کارگاه مکانیک
کارگاه 
آزمایشگاه
فهرست