کادر آموزشی

فیزیک، شیمی، زمین هشتم و نهم  زیست  نهم

جناب آقای محمد نجفی

فیزیک، شیمی، زیست و زمین هفتم  زیست  هشتم

جناب آقای مسعود صدیق فر

آزمایشگاه علوم  هفتم،  هشتم  و  نهم

جناب آقای جواد دُردایی

ریاضی هفتم

جناب آقای مهدی کریم پور

ریاضی هشتم

جناب آقای روح الله بابائیان

ریاضی نهم 

جناب آقای امیر گرانمایه

هندسه هفتم

جناب آقای محمد مصباحی

ادبیات و املا هفتم و نهم

جناب آقای حسین جلال

 انشای هفتم و هشتم و نهم 

جناب آقای زکریا تفعلی

 عربی هفتم، هشتم و  نهم

جناب آقای رضا گنجی

دینی هشتم، مفاهیم قرآن هفتم، هشتم و نهم 

جناب آقای مجید نیازی

دینی هفتم و نهم

جناب آقای حسین ملاک

قرآن هفتم، هشتم و  نهم

جناب آقای محمود متولّی

مطالعات اجتماعی هفتم، هشتم و نهم

جناب آقای امیرحسین رنجبر

هنر هفتم، هشتم و نهم

جناب آقای میثم خادمان

کاروفناوری هفتم،هشتم ونهم

جناب آقای حمیدرضا روان خواه

فرهنگ و هنر هفتم، هشتم و نهم

جناب آقای حمیدرضا جاسمی

 زبان انگلیسی

جناب آقای بنایی

زبان انگلیسی

جناب آقای علیرضا طیبی

زبان ترمیک

جناب آقای رضا شاپوری نژاد

ورزش هفتم، هشتم و نهم

جناب آقای حسن احمدی

ورزش هفتم، هشتم و نهم

جناب آقای امین خلّاقی

فهرست