کادر اداری و اجرایی

معاونت اجرایی

جناب آقای محمدرضا شریفی

معاونت انضباطی

جناب آقای علی نصراللهی

معاونت پرورشی

جناب آقای محسن سلیمانی

مسئول پایه هفتم 

جناب آقای حمیدرضا ملکی

مسئول پایه هشتم و هماهنگی آموزش

جناب آقای حمید مرادی

  مسئول پایه  نهم

جناب آقای حسین نجفی

امور اداری

جناب آقای مهدی امینی

روابط عمومی

جناب آقای میرشمسی

مهماندار

جناب آقای رضا خوشحال

خدمات

جناب آقای صفدری

فهرست