کادر اداری و اجرایی

معاونت اجرایی

جناب آقای محمدرضا شریفی

معاونت انضباطی

جناب آقای علی نصراللهی

مسئول پایه هفتم 

جناب آقای حمیدرضا ملکی

  مسئول پایه  نهم

جناب آقای حسین نجفی

روابط عمومی

جناب آقای میرشمسی

مهماندار

جناب آقای رضا خوشحال

خدمات

جناب آقای صفدری

فهرست