کادر اداری و اجرایی

معاونت اجرایی

جناب آقای محمدرضا شریفی

معاونت پرورشی

جناب آقای محسن  سلیمانی

معاونت آموزشی

جناب آقای حمیدرضا مرادی

معاونت انضباطی

جناب آقای علی نصراللهی

مسئول پایه هفتم 

جناب آقای حمیدرضا ملکی

مسئول پایه هشتم

جناب آقای حسین شعبانی

  مسئول پایه  نهم

جناب آقای عبدالمجید محمدپور

امور اداری

جناب آقای مهدی امینی

روابط عمومی

جناب آقای ابوالفضل طالقانی

مهماندار

جناب آقای شهرام کباری آذر

خدمات

جناب آقای عباس ساکی

فهرست